Chính sách sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ vertuvietnam.vn

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của vertuvietnam.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của vertuvietnam.vn dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của vertuvietnam.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng vertuvietnam.vn ngay lập tức.

2. Truy cập vertuvietnam.vn

vertuvietnam.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà vertuvietnam.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của vertuvietnam.vn mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của vertuvietnam.vn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho vertuvietnam.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho vertuvietnam.vn thông qua Website vertuvietnam.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của vertuvietnam.vn.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của vertuvietnam.vn, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của vertuvietnam.vn. Bạn đồng ý thông báo cho vertuvietnam.vn ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

vertuvietnam.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi vertuvietnam.vn, bất cứ lúc nào theo quyết định của vertuvietnam.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của vertuvietnam.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website vertuvietnam.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của vertuvietnam.vn.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu vertuvietnam.vn, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của vertuvietnam.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên vertuvietnam.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với vertuvietnam.vn.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của vertuvietnam.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của vertuvietnam.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên 

Các dịch vụ vertuvietnam.vn có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của vertuvietnam.vn.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của vertuvietnam.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của vertuvietnam.vn, bạn cấp cho vertuvietnam.vn quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho vertuvietnam.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. vertuvietnam.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành 

vertuvietnam.vn có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của vertuvietnam.vn; thực hiện các sửa đổi mà vertuvietnam.vn cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ vertuvietnam.vn cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

vertuvietnam.vn không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của vertuvietnam.vn, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung 

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, vertuvietnam.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc vertuvietnam.vn không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của vertuvietnam.vn.

9. Vi phạm bản quyền

vertuvietnam.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên vertuvietnam.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của vertuvietnam.vn bằng cách gửi thông báo cho vertuvietnam.vn qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp 

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của vertuvietnam.vn được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. vertuvietnam.vn có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website vertuvietnam.vn có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và vertuvietnam.vn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên vertuvietnam.vn cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên vertuvietnam.vn; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên vertuvietnam.vn.

11. Từ chối các bảo đảm 

Bạn hiểu rằng vertuvietnam.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý 

Trong bất cứ trường hợp nào, vertuvietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của vertuvietnam.vn

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:
- Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng. 
- Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. 
- Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi. 
- Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng. 

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hàng đặt hàng trên website : 
Họ  tên : 
Địa chỉ email :
Số điện thoại :
Địa chỉ : 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vertuvietnam.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

- Đối với các bên vận chuyển, sẽ cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa như Tên, địa chỉ và số điện thoại. 
- Đối với nhân viên công ty sẽ có các bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VMG
- Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0316105545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 01 năm 2020.
- Trụ sở chính: 71 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

- Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:
- Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0914303030
- Gửi mail: support@vertuvietnam.vn

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Tại vertuvietnam.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật vertuvietnam.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. vertuvietnam.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
vertuvietnam.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của vertuvietnam.vn, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0914303030 hoặc email: support@vertuvietnam.vn để xử lý và làm việc trực tiếp với khách hàng.